Nabídka

Služby správy nemovitostí

Společnost Jiří Mikula , správa nemovitostí. nabízí komplexní služby v oboru správa nemovitostí, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy. V rámci svých služeb společnost provádí zejména následující úkony:

 1. v oblasti provozní
 2. v oblasti stavebně - technické
 3. v oblasti ekonomické
 4. v oblasti právní
 5. při zajišťování prodeje bytů podle zákona č.72/1994 Sb., příp. domů podle Občanského zákoníku

 1. v oblasti provozní
  • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek
  • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů podle pokynu vlastníka
  • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (el.energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)
  • zajištění odečtů energií a médií v bytech a nebytových prostorech včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech (RTN)
  • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů (v případě administrativních a provozních budov úklidu celých budov), chodníků a zelených ploch
  • zajištění údržby zelených ploch - zahradnických prací
  • zajištění ostrahy
  • zajištění recepční služby
  • monitorování a regulace provozu technologických zařízení
  • zajištění dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka
  • provozní management (hodnocení provozních nákladů, optimalizace provozu technologických zařízení a služeb)
 2. v oblasti stavebně - technické
  • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
  • technické prohlídky, odborná posouzení
  • zajištění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru
  • posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení)
  • zajištění nepřetržité havarijní služby
  • zajištění běžné údržby a oprav stavebních částí budov, a to jak ve společných prostorách, tak i bytech i nebytových prostorách v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv, údržba orientačního systému budov
  • zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení (přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém (EZS) včetně napojení na pult centralizované ochrany,kamerový systém, elektronická požární signalizace (EPS), telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datová síť, společná televizní anténa (STA), výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení, trubní systémy včetně armatur)
 3. v oblasti ekonomické
  • předpis a kontrola plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
  • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů), jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků
  • provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
  • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
  • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní (průběžné vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z nájemného, zpracování daňových přiznání)
  • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech / výdajích a výnosech / nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)
 4. v oblasti právní
  • uzavírání nájemních smluv (byty, nebytové prostory či objekty, reklamní plochy) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic
  • dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor či objektů bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení, porušování občanského soužití)
  • vypovídání nájemních smluv (návrhy soudu na přivolení k výpovědi nájmu bytu, výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru či objektu, návrhy na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí)
  • evidence nestandardních případů při nájmu a užívání bytů a nebytových prostor či objektů (volné, užívané bez právního důvodu, protiprávně obsazené, úmrtí nájemce, pronájmy na dobu určitou)
  • uzavírání smluv o dodávkách služeb
  • uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu a větší opravy a rekonstrukce)
  • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
  • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně -technických změnách
  • uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
  • vyřizování stížností, oznámení, podnětů
 5. při zajišťování prodeje bytů podle zákona č.72/1994 Sb., příp. domů podle Občanského zákoníku
  • seznámení potenciálních zájemců se způsoby prodeje. dle OZ nebo dle zák. č. 72/1994 Sb.
  • konzultační a poradenská činnost zájemcům o koupi domu či bytu
  • příprava technické, ekonomické a právní dokumentace
  • zajištění výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z pozemkových knih a snímku katastrální mapy
  • (zák. 72) zajištění vyhotovení geometrických plánů všech podlaží domu (nejsou-li k dispozici úplné výkresy skutečného provedení domu)
  • (zák. 72) zpracování podkladů pro prohlášení vlastníka
  • (zák. 72) zajištění prohlášení vlastníka dle zákona č.72/1994 Sb.
  • zajištění znaleckých posudků (ocenění bytových a nebytových jednotek, příp. celého domu znalcem)
  • vypracování závazné nabídky potenciálním zájemcům o koupi
  • příprava textu kupních smluv a zajištění jejich uzavření
  • vložení prohlášení vlastníka a kupních smluv k jednotkám (zák. 72), příp. kupní smlouvy na dům do katastru nemovitostí
  • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • fyzické předání nájemních jednotek (příp. domu) a dokladů o vlastnictví novým vlastníkům
  • založení společenství vlastníků
  • zajištění režimu splátek jednotlivých nových vlastníků původnímu vlastníku a průběžná kontrola dodržování tohoto režimu

Copyright © 2009

webdesign Moonlake, a.s.