Novinky

Aktualita 1/2015 - Pravidla pro údržbu a opravy bytů(11.12.2015)

 

(01/15) Vláda určila pravidla pro údržbu a opravy bytů

Nájemci i majitelé bytů dostanou přesný seznam toho, co se považuje za běžnou údržbu a drobné opravy bytu. Podrobnou definici a maximální roční limit možných výdajů obsahuje nařízení, které v pondělí schválila vláda.

Předpis reaguje na nový občanský zákoník. Ten od ledna 2014 stanoví, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, neupřesňuje ale blíže, co konkrétně se tím myslí. Nájemní smlouvu má přitom podle dostupných údajů téměř 1,4 milionu domácností, uvádí ministerstvo pro místní rozvoj.

Drobné opravy bytu

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

  1.  opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  2.  opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
  3.  opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
  4.  výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  5.  opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
  6.  opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
  7.  opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
  8.  výměny drobných součástí předmětů uvedených v předchozím odstavci.

Podobnou definici údržby a oprav sice obsahovalo nařízení vlády z roku 1995, to však zrušil právě nový občanský zákoník, navíc bylo potřeba seznam zaktualizovat. Nový předpis teď začne platit od ledna 2016.

Podle ministerstva není vyloučeno, aby si pronajímatel (majitel) a nájemce (nájemník) sjednali menší rozsah těchto povinností, než stanoví nařízení vlády, případně aby se dohodli, že se nájemce nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Nelze si však dohodnout větší rozsah povinností.

Běžnou údržbou se podle schváleného nařízení rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání“. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.

Nájemce má dále zajišťovat a platit pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek nebo vestavěných skříní.

Zajišťuje také prohlídky a čištění bytových kotlů nebo kamen. Výslovně sem ale nepatří opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení – ty tedy hradí majitel bytu.

Nájemník zajišťuje a hradí výměny žárovek, stejně jako třeba opravy či výměny vypínačů, zásuvek, zvonků, ale třeba i prahů, lišt nebo jednotlivých částí dveří a oken včetně kování a klik. Dále má nájemce na starosti opravy všech výše uvedených zařízení, u nichž odpovídá za prohlídky a údržbu, tedy například sprch nebo sporáků.

Platit má také opravy a certifikace bytových měřidel, podle nichž se v domě počítají náklady na vytápění nebo spotřebu vody. Mezi povinnosti nájemníka patří i kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje nebo kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

Kromě konkrétně vyjmenovaných činností (podrobněji v infoboxu) se do drobných oprav počítají i další, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne tisíc korun.

Vládní předpis ale obsahuje pojistku, která má pronajímatelům zabránit, aby na nájemce přenášeli i postupné opravy dlouhodobě zanedbaných bytů: Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 korun na metr čtvereční podlahové plochy bytu za kalendářní rok.

 

Do plochy se kromě samotného bytu počítají i další prostory, které nájemce užívá výhradně (přičemž plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a plocha balkonů, lodžií a teras se započítá pouze jednou polovinou).

Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba nový předpis vítá. "Vznikaly spory, protože starší smlouvy se odvolávaly na už neexistující nařízení vlády. A bylo by komplikované vyjmenovávat všechny povinnosti v každé nové smlouvě," říká. Výhrady nemá ani k limitům, které jsou sice vyšší než v minulosti, ale odrážejí inflaci i růst příjmů. S nařízením vlády je spokojen i místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Karel Polata.

 

Zdroj : Aktuálně.cz

Aktualita 2/2015 - Vyhláška 269/2015 Sb.(11.12.2015)

Aktualita 4/2015 - Předpis č. 67/2013(11.12.2015)

 

Sbírka zákonů ČR

Předpis č. 67/2013 Sb.

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s

užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Aktuální verze

67

ZÁKON

ze dne 19. února 2013,

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a

nebytových prostorů v domě s byty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním

bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby,

rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

(2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů

přiměřeně i na tento nebytový prostor.

(3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele

služeb.

(4) Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) poskytovatelem služeb

1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je

byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo

2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího

vlastnictví bytů,

b) příjemcem služeb

1. nájemce bytu, nebo

Ze dne 19.02.2013

Částka 31/2013

Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Sbírka zákonů ČR 67/

2013 Sb.

Stránka 1 / 6

2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů,

c) čtovacím obdobím období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné

vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměční a jeho počátek určí poskytovatel

služeb,

d) náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové náklady na poskytování

služeb; nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy

domu, popřípadě další podobné položky,

e) rozúčtováním vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro

jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby,

f) vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném

čtovacím období,

g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb

1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2

měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo

2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že

s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

§ 3

Vymezení a rozsah služeb

(1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a

odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných

prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního

signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

(2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm

rozhodne družstvo nebo společenství.

§ 4

Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

(1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na

služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají,

nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí

poskytovatel služeb příjemci služeb měční zálohy za jednotlivé služby jako měční podíl z

předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího

období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

(3) Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato

rozhodnutí družstva, nebo společenství, měční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z

výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roč

období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody1) vynásobené cenami sjednanými s

dodavatelem.

(4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měční zálohu v míře odpovídající změně

ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby.

Změněná měční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po

doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měční zálohy musí být v oznámení

řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

§ 5

Sbírka zákonů ČR 67/

2013 Sb.

Stránka 2 / 6

Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo

o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po

uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na

služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných

vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo

nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod

podle směrných čísel roční potřeby vody1),

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz

odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi

poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

§ 6

(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě

ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání

družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním

všech vlastníků jednotek. ZmAktualita 3/2015 - Zákon o převodu vlastnického práva.(11.12.2015)

 Zákon o převodu vlastnického práva - hlava VI.

Předpis č. 311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

HLAVA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZNIKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

§ 24

(1) Pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů ve znění účinném do 30. června 2000 a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se nesnížil ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku na méně než jednu polovinu, je bytové družstvo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku; na správu se přiměřeně použijí ustanovení § 1191 až 1193 občanského zákoníku. Ustanovení § 1198 občanského zákoníku se zde nepoužije.

(2) Sníží-li se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spoluvlastnický podíl správce uvedeného v odstavci 1 na společných částech domu na méně než jednu polovinu, svolá správce nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“). Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Návrh na zápis do veřejného rejstříku musí statutární orgán společenství podat nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství.

(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vlastníků jednotek; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Funkce správce uvedeného v odstavci 1 zaniká dnem vzniku společenství.

(5) Do doby vzniku společenství způsobem a ve lhůtách podle odstavce 2 jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni z právních jednání týkajících se společné věci v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Ustanovení § 1127 občanského zákoníku se nepoužije do vzniku společenství, došlo-li k založení společenství a podání návrhu na zápis společenství do veřejného rejstříku nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 2, jinak pouze do doby uplynutí 90 dnů ode dne, kdy budou správci doručeny listiny, dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu na méně než jednu čtvrtinu.

Aktualita 1/2011 - Novela OZ v oblasti bydlení(19.9.2011)

Novela OZ v oblasti nájemního bydlení

Od 25.5.2011 je účinná ta část novely, která se týká sjednávání nájemného pouze v místech, kde již skončilo jeho jednostranné navyšování. Zbývající část novely týkající se dalších úprav nájemních vztahů nabude účinnosti od 1. listopadu 2011.Od 1. ledna 2013 bude účinná část novely pro úpravu nájemného v místech, kde skončí jednostranné navyšování nájmu k 31. 12. 2012 (např. v Praze, Brně a obcích nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji).

V České republice je více než pětina bytů nájemních. Jejich vlastníků i nájemců se zásadním způsobem týká novela občanského zákoníku, jejíž část platí již od konce května letošního roku. Většina změn čeká jak pronajímatele, tak nájemce počátkem listopadu.
Podstatnou úpravou prochází především postup při sjednávání nájemného. Jeho jednostranné zvyšování vzalo za své s koncem roku 2010 ve více než polovině nájemních bytů. Dalších zhruba 300 tisíc bytů přijde na řadu za rok a půl.

Nájemné určí dohoda, nebo soud

A právě pravidla pro sjednávání nájemného řeší novela občanského zákoníku. Podle ní může pronajímatel nájemné navýšit, jak se mu líbí, musí se však o jeho výši dohodnout s nájemcem. V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne o nájemném soud.
Pronajímatel vám musí zaslat písemný návrh na změnu nájemného. Na vyjádření souhlasu či nesouhlasu máte dva měsíce. Pokud tak neučiníte, může se pronajímatel, ale i vy, ve lhůtě dalších tří měsíců obrátit na soud. Podání na soud musí mít podobu žaloby. Soud k datu podání určí výši nájemného, které je v místě i čase obvyklé. Jeho úkolem tedy není rozsoudit spor dvou protichůdných představ o výši nájemného, ale najít takovou částku, která odpovídá místnímu trhu.

Pronajímatel po vás nemůže požadovat zvýšené nájemné, dokud soud o jeho případném navýšení nerozhodne. Počítejte však s tím, že pokud se vám nájemné zvýší, budete je muset zaplatit zpětně, tedy ke dni podání žaloby k soudu.

Přechod nájmu jen v případě smrti nájemce

Dosud platí, že pokud se nájemce z bytu odstěhuje a zůstanou v něm další lidé, kteří s nájemcem žili ve společné domácnosti, může dojít k přechodu nájmu bytu na ně. Od 1. listopadu se vše mění. Přechod nájmu bude možný jen v případě smrti nájemce. Pokud tedy nájemce zemře, přechází nájem na člověka, který s ním žil ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Háček je však v tom, že přechod nájmu bude jen na dva roky. Na druhou stranu se toto omezení netýká dětí do 18 let a seniorů, kterým bylo v okamžiku přechodu nájmu 70 let.

Nově musíte hlásit osoby s pobytem přesahujícím dva měsíce

Pokud se k vám někdo přistěhoval, bylo vaší povinností pronajímateli nahlásit změnu v počtu osob v domácnosti. Od listopadu však budete muset bez zbytečného odkladu písemně oznámit jak počty osob, tak jejich jména a data narození. Pochopitelně nebudete hlásit návštěvu babičky, která k vám přijede na týden, ale pobyt člověka, který u vás bude déle než dva měsíce. Pokud to nesplníte, počítejte s tím, že hrubě porušíte povinnost vyplývající z nájmu bytu.

K tomu, abyste si do domácnosti nastěhovali někoho jiného, souhlas pronajímatele nepotřebujete. Ovšem za předpokladu, že to nebudete mít ve smlouvě. Novela pronajímateli umožňuje právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To ale neplatí například pro osoby blízké. Na druhou stranu nájemce není povinen na takové ujednání přistoupit.

Služební byty končí, výměna bytů jen se souhlasem

Novela občanského zákoníku ruší od 1. listopadu 2011 institut služebních bytů. Ovšem bývalé služební byty budou mít i nadále zvláštní režim. Jsou nahrazeny institutem nájmu bytu na dobu výkonu práce pro pronajímatele.I nadále bude možné měnit nájemní byty. Ovšem od listopadu, pokud pronajímatel nebude s výměnou bytu souhlasit, je zbytečné se obracet na soud, ten již nebude moci zvrátit rozhodnutí pronajímatele.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/prehledne-pripravte-se-na-revolucni-zmeny-v-najemnim-bydleni-ptk-/viteze.asp?c=A110627_131815_viteze_bab

Aktualita 2/2011 - Mapa nájemného(19.9.2011)

Mapa nájemného

Mapa obsahuje orientační údaje o výši nájemného v určených obcích, ve kterých již skončila regulace nájemného. Mapu nájemného naleznete na portálu Ministerstva pro Místní rozvoj ČR.

Mapa je členěna dle obcí s možností vyhledávání. Jen doplním, že v tuto chvíli ještě není kompletní.

Aktualita 6/2010 - Vítáme nové klienty(17.6.2010)

Vítáme tímto naše nové klienty a to Bytová družstva Mikuláškovo nám. 14 a 16. Touto skutečností se počet domů v naší správě rozrostl na 33.

Aktualita 5/2010(17.6.2010)

Jednostranné zvyšování nájemného v roce 2011

Podle odhadu vydaného MMR vzroste regulované nájemné v roce2011 průměrně asi o 16%. Regulované nájemné se v současnosti týká přibližně 750.000 domácností. Maximální výše nájemného se stanovuje jako součet stávajícího nájemného a povoleného přírůstku. Povolený přírůstek se stanovuje individuálně podle hodnoty tzv. aktuálního nájemného v závislosti na velikosti sídla a podle regionu. Vzorec pro výpočet je uveden v zákoně č.107/2006 Sb.. Pro určení maximální výše nájemného byla rovněž zprovozněna kalkulačka nájmu na webových stránkách MMR. Protože se jedná o maximální povolený přírůstek, je nutno vyčkat rozhodnutí vlastníka, zda využije této horní hranice a jaké výše tedy dosáhne skutečné nájemné.

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho/Kalkulacka-najemneho-2011

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho/Kalkulacka-najemneho-2012

 

Aktualita 4/2010 - Jak podat správně žádost Zelená úsporám(8.4.2010)

Přikládáme návrh jak správně podat žádost pro zateplení panelových domů při využití programu Zelená úsporám : 

  http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/16/4871-zu_letak09a_jak_uspesne_podat_zadost_panelove_domy_8x210x297_3_v8_web.pdf

Aktualita 3/2010 - Nový panel a Zelená úsporám(22.3.2010)

  Dotační program Nový panel a zelená úsporám prošel změnami - viz. článek

  http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6242&h=313Optimalizace

 

Aktualita 2/2010 - Dotační program Zelená úsporám - změny(24.2.2010)

 Na základě informací jednotlivých subjektů,žádajících o dotace programu Zelená úsporám došlo v průběhu realizace k následujícím změnám.

http://www.brno.cz/podnikatel/evropska-unie/aktualni-vyzvy/

Aktualita 1/2010 - Služby, vyúčtování (27.1.2010)

Služby, vyúčtování - Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny, a to výměrem č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
 

 

http://www.scmbd.cz/uploads/data/metodika/oddeleni_ekonomicke/Harakova/Sluzby.doc

Aktualita 6/2009 - Zelená úsporám(17.9.2009)

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo zmírnění podmínek programu Zelená úsporám a vychází tak vstříc i menším projektům, s nižšími investicemi. Nově tak můžete v programu Zelená úsporám získat dotaci i na jedno opatření. Což v důsledku znamená, že se dotace vztahuje i na výměnu např. plastových oken. Žádosti zpracované podle nové metodiky se přijímají ode dne 17.8.2009 .

Konkrétní přehled změn v podmínkách dotačního programu Zelená úsporám najdete  zde: http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4650-il090810zmeny_zu.pdf
 
Vše ostatní k programu Zelená úsporám je uvedeno zde:

 

 

Aktualita 5/2009 -Program zelená úsporám i pro panelové domy(1.9.2009)

http://www.nazeleno.cz/aktualne/tz-zelena-usporam-se-otevira-i-pro-majitele-panelovych-domu.aspx

Aktualita 4/2009 - Chodníky(24.8.2009)

- aneb konečně to někoho napadlo-www.mesec.cz/clanky/konec-ceskeho-otroctvi-pri-uklidu-chodniku/

Aktualita 2/2009 - Nájemné(12.7.2009)

vše co potřebujete vědět o právních aspektech nájmu se dovíte zde:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-37244470-prechod-najmu-bytu

Aktualita 3/2009 - Datové schránky(12.7.2009)

od 1.7.2009 je jejich používání povinné pro všechny právnické osoby -
www.datoveschranky.info/caste-dotazy/#technika

Aktualita 1/2009 - Zelená úsporám (9.7.2009)

http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5694&h=6&pl=37

Copyright © 2009

webdesign Moonlake, a.s.